Atsakymai

 1. 1

  nebutinas sutikimas,jei vaika vezasi vienas is tevu

  ruta26

 2. 1
 3. 1
 4. 1

  nu graziausia pasiskambinau i lietuvos ambasada sake
  "AS NEZINAU"

  Fantazija

 5. 1
 6. 1

  na jei ES salis nereikia yra yvestas ystatymas,o jeigu y amerika canada ir toliau butinas!

  gintarevilte

 7. 1

  As veziausi vaika i Kipra be tevo ir nieks manes neprase jokio sutikimo, todel manau kad nereikia.

  Erika

 8. 1

  As manau, kad vis tiek kieoty tevo sutikimo reikia

  ErikaP

 9. 1

  Vaikui vykstant su vienu iš tėvų joks sutikimas nebereikalingas.

  Nuo 2007-06-01vai­kui į už­sie­nio vals­ty­bę iš­vyks­tan­čiam su vie­nu iš tė­vų, ki­to ra­šy­ti­nis su­ti­ki­mas ne­bū­ti­nas. Vyks­tan­čiam vie­nam ar su jį ly­din­čiu as­me­niu, ne­rei­kės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos raš­to ar su­ti­ki­mo, už­teks bent vie­no iš tė­vų ar­ba glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) ra­šy­ti­nio su­ti­ki­mo ir šio su­ti­ki­mo ko­pi­jos. Su­ti­ki­me pa­ra­šo tik­ru­mas tu­ri bū­ti pa­liu­dy­tas no­ta­ro ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos di­plo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės ar kon­su­li­nės įstai­gos pa­rei­gū­no, ar­ba se­niū­no. Bent vie­no iš tė­vų ar­ba glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) ra­šy­ti­nia­me su­ti­ki­me tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta vai­ką ly­din­čio as­mens ir vai­ko duo­me­nys.

  Iš­vyks­tant vai­kų gru­pėms į or­ga­ni­zuo­tas ke­lio­nes, bū­ti­nas ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riaus pa­ra­šu ir ant­spau­du pa­tvir­tin­tas raš­tas, ku­ria­me tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas iš­vyks­tan­čių vai­kų ir juos ly­din­čių as­me­nų var­di­nis są­ra­šas bei šio raš­to ko­pi­ja. Vai­ko duo­me­nys į są­ra­šą ga­li bū­ti įtrau­kia­mi tik ga­vus bent vie­no iš vai­ko tė­vų ar­ba glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) ra­šy­ti­nį su­ti­ki­mą, pa­tvir­tin­tą aukš­čiau nu­ro­dy­ta tvar­ka.

  Vai­ko, ku­riam yra nu­sta­ty­ta glo­ba (rū­py­ba), glo­bė­jas (rū­pin­to­jas), vai­kų glo­bos (rū­py­bos) ins­ti­tu­ci­ja, li­kus ne ma­žiau kaip 3 die­noms iki nu­ma­to­mo vai­ko lai­ki­no iš­vy­ki­mo į už­sie­nio vals­ty­bę, pri­va­lo raš­tu in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą apie nu­ma­to­mą vai­ko lai­ki­ną iš­vy­ki­mą į už­sie­nio vals­ty­bę, nu­ro­dy­da­mas ke­lio­nės tiks­lą, truk­mę ir ša­lį, į ku­rią vai­kas iš­vyks­ta. - http://www.teisescentras.lt/forumas/viewtopic.php?t=702 radau vienam forume

  reda83

 10. 1

  na mes norime vaziuoti is uk i lietuva.vaikas gimes uk..o jei..rastu parasytas tevelio sutikimas toks jei ka tiktu?

  Fantazija